influenzavaccination på arbejdspladsen

Speciallægernes Influenzavaccination (Tidligere Speciallægernes Sundhedscenter) har siden 1999 influenzavaccineret stat, kommune, virksomheder og private i Danmark. Vi kommer (og går:)) præcist til den aftalte tid.

Vi Influenzavaccinerer fra Skagen til Gedser

Tilmelding af virksomhed kan ske her: TILMELD

 

Priser Influenzavaccination i virksomheden i 2017:

 

Pris (når vaccinationen foregår på virksomheden) Antal vaccinationer (personer vaccineres ved samme besøg)
kr. 125 100 - personer (eller flere)
kr. 150 40-99 personer
kr. 165 20-39 personer
kr. 185 10-19 personer

 

Når færre end 10 personer vaccineres pr fremmøde beregnes prisen som for 10 personer.
Intet kørselstillæg indenfor Storkøbenhavn/Odense/Århus. Ingen yderligere gebyrer eller tillæg.

 

Fakta om influenza

En smitsom sygdom, som rammer hvert år i vintersæsonen. Hvert 2.-3. år er der epidemi, dvs. at rigtig mange bliver smittet i løbet af få uger. Ved influenzaepidemier smittes op mod 1 mio. mennesker i Danmark. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer i risiko for alvorlig sygdom. Hvis du vil nedsætte risikoen for alle former for Influenza da:    

Vask hænder hyppigt     

Host og nys i et ærme    

Brug eengangs lommetørklæder    

Bliv hjemme hvis du får influenzasymptomer.

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle mennesker. Det er en smitsom sygdom, som kommer hvert år i vintersæsonen. Op mod 1 mio. mennesker i Danmark smittes ved influenzaepidemier. Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza, selv om du er blevet vaccineret, men sjældent i alvorlig grad. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza. Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har en kronisk sygdom, er svært overvægtig eller gravid. En influenzavaccination er god forebyggelse for alle, men Sundhedsstyrelsen anbefaler den særligt hvis du er  65 år eller derover på vaccinationstidspunktet, har en kronisk sygdom, for eksempel diabetes, KOL eller astma, er svært overvægtig med BMI over 40 eller hvis du er gravid. Kontakt os gerne for at høre mere.

Data fra vaccination af gravide kvinder har ikke påvist skadelige virkninger på fosteret eller moderen. Vaccination anbefales. Influenzavaccinerne kan også gives i ammeperioden.

Personer med overfølsomhed overfor formaldehyd må ikke vaccineres. Personer med overfølsomhed  overfor hønseæg må ikke vaccineres, idet vaccinen kan indeholde proteiner fra æg. Hvis en person kan spise æg  kan vaccinationen gives forsvarligt. Ved febersygdomme bør vaccination udskydes.

For sæson Influenza bør vaccinationen fornyes hvert år i perioden ultimo september  indtil primo december. Influenzaepidemier optræder i  Danmark  sædvanligvis i perioden januar-marts, undertiden dog allerede i  december.

Videnskabelige undersøgelser viser, at sæson influenzavaccination giver en beskyttelse på 67%-92% mod udvikling af   influenza.  De resterende får et mildere sygdomsforløb hvis de bliver syge af influenza.

Vaccinationen med sæsoninfluenza kan give anledning til lokal hævelse, udslæt, kløe og ømhed på vaccinationsstedet i 1-2 dage efter   vaccinationen og der kan forekomme let temperaturstigning i det første døgn. Alvorlige vaccinationsbivirkninger  kan forekomme, men disse er ekstremt sjældne. Langt størsteparten af de vaccinerede har ingen bivirkninger.   Der gives ca 700.000 influenzavaccinationer i Danmark om året, men i flere andre lande vaccineres en større del   af befolkningen.

Facts about the flu

Influenza is a contagious disease which affects every year in winter time. Each 2nd-3rd year is epidemic, ie. that very many will be infected within a few weeks. Influenza epidemics infects up to one million people in Denmark. The Danish Board of Health recommends vaccination of persons at risk of serious illness.
To reduce the risk of all forms of influenza when:       

Wash hands frequently  

Sneeze into a sleeve    

Use once handkerchiefs    

Stay home if you get flu symptoms

Influenza is a viral infection that can affect all people. It is a contagious disease that comes each year during the winter season. Up to 1 million. people in Denmark are infected by influenza epidemics. Influenza vaccination protects most, but not all. So you can get flu, even if you have been vaccinated, but rarely seriously. The vaccine does not cause flu.
You are at increased risk of becoming seriously ill from flu if you are older, have a chronic illness, you are severely overweight or pregnant. A flu vaccination is good prevention for all. The Danish Board of Health recommend it especially if you are 65 years or older at the time of vaccination, have a chronic disease, for example diabetes, COPD or asthma, if you are severely overweight with a BMI over 40, or if you are pregnant and more than 12 weeks pregnant. Please contact us to learn more.

Vaccination with seasonal influenza can cause local swelling, rash, itching and soreness at the injection site for 1-2 days after vaccination and there may be slight temperature rise in the first day. Serious vaccination side effects may occur, but these are extremely rare. The vast majority of vaccinees have no side effects. Is given about 700,000 flu vaccinations in Denmark a year, but in several other countries vaccinate a larger portion of the population.

Persons with hypersensitivity to formaldehyde, neomycin or octoxinol 9 may not be vaccinated shall not be vaccinated. People with allergy to chicken eggs should not be vaccinated because the vaccine may contain egg proteins. If a person can eat eggs, vaccination may be given safely. By febrile illness, vaccination should be postponed.
Pregnancy and Lactation Vaccination is recommended. Flu vaccines can be given during lactation.